การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน วิเคราะห์ค่างาน และประเมินค่างาน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ. 2567
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน วิเคราะห์ค่างาน และประเมินค่างาน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ สุกสา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และว่าที่ รต. ชัยวัฒน์ และว่าที่ รต. จิรัฏฐ์ พิมพ์สาร เป็นวิทยาการในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี