บริการวิเคราะห์ทดสอบ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพร้อมในการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างดิน ปุ๋ย น้ำ อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในระดับสากล ISO/IEC 17025 : 2017 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยให้บริการดังต่อไปนี้

   – บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สารปนเปื้อนในน้ำ อาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ
          ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เช่น AAS HPLC GC เป็นต้น

 – บริการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
          ได้แก่ ตัวอย่างน้ำ อาหารและเครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

 – บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
           ได้แก่ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ของใช้และของตกแต่ง และประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

เอกสารเพิ่มเติม