บริการการเป็นที่ปรึกษา

ผลการดำเนินงานที่ปรึกษาการจัดทำคำขอและจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)

1. ที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
              สินค้าสับประรดห้วยมุ่น ส้มสีทองน่าน และญอกมละบริน่าน
หนังสือรับรองผลงาน 

2. ที่ปรึกษาจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control)
              สินค้ากล้วยไข่กำแพงเพชร
หนังสือรับรองผลงาน 

3. ที่ปรึกษาจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)
              สินค้าละมุดสุโขทัย ผ้าซิ่นตีนจกหาดเสี้ยว ส้มแม่สิน มะยงชิดแม่ย่า และใบตองกล้วยตานีสุโขทัย
หนังสือรับรองผลงาน

4. ที่ปรึกษาจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้าผ้าหม้อห้อมแพร่
หนังสือรับรองผลงาน

5. ที่ปรึกษาจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control)
              สินค้าทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ และสินค้าทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์
หนังสือรับรองผลงาน 

ผลการดำเนินงานที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

1. ที่ปรึกษาโครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดชัยนาท

2. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดาวเด่นในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดชัยนาท
หนังสือรับรองผลงาน

3. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
หนังสือรับรองผลงาน