Cover-Services2022-Final-02-01
sci uru
Banner-03
previous arrow
next arrow

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการครบวงจร ด้านการตรวจวิเคราะห์ บริการวิชาการ
ระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สิ่งแวดล้อม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความร่วมมือทางวิชาการ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย : GI