1656559508529d_JQENOFKGHLPIM
Cover-Services2022-Final-02-01
Banner-03
previous arrow
next arrow

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์
เป็นผู้นำในการให้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบ การบริการวิชาการด้วยการสร้างเครื่อข่ายในการสร้างและใช้นวัตกรรมองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วนท.) เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและท้องถิ่น และมุ่งสู่มาตรฐานสากล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความร่วมมือทางวิชาการ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย : GI