ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567

19 กุมภาพันธ์ 2567  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจัดประชุมผ่านระบบ E-Meeting ซึ่งสามารถลดจำนวนงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ถึง 672 บาท และช่วยลดการเกิดคาร์บอนไดออคไซต์ 3.340 kgCO2e ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรอ. ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567        ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดประชุมผ่านระบบ E-Meeting ซึ่งสามารถลดจำนวนงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ถึง 944 บาท และช่วยลดการเกิดคาร์บอนไดออคไซต์ 4.692 kgCO2e ณ…

Continue Readingประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567       ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และ ดร.รดี ธนารักษ์ประชุมรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มรอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingประชุมรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การตรวจติดตามการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

วันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ. ดร พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมบุคลากร รับการตรวจติดตามการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 โดย คุณพรพรรณ ปานทิพย์อำพร และคุณวีรศักดิ์ รักชาติ จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingการตรวจติดตามการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน วิเคราะห์ค่างาน และประเมินค่างาน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 11 - 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน วิเคราะห์ค่างาน และประเมินค่างาน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ สุกสา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และว่าที่ รต. ชัยวัฒน์ และว่าที่ รต. จิรัฏฐ์ พิมพ์สาร เป็นวิทยาการในครั้งนี้ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน วิเคราะห์ค่างาน และประเมินค่างาน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

การประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการขอรับรองมาตรฐาน

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำโดย ผศ. ดร พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะอาจารย์ ได้วางแผนการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการขอรับรองมาตรฐานณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingการประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการขอรับรองมาตรฐาน

จัดประชุมหารือแนวทางจัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการขอรับรองมาตรฐาน

วันที่ 27ธันวาคม 2566เวลา 15.00-16.30 น.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยรองอธิการบดี รศ.ดร. เจษฎา มิ่งฉาย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมหารือแนวทางจัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการขอรับรองมาตรฐาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingจัดประชุมหารือแนวทางจัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการขอรับรองมาตรฐาน

หารือแนวทางการดำเนินการจัดทำโครงการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14065 : 2020 ณ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 19 ธันวาคม 2566.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าพบ ผศ.ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำโครงการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14065 : 2020 ณ…

Continue Readingหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำโครงการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14065 : 2020 ณ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

หารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรและอาหาร “3S”

14 ธันวาคม 2566คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำโดย นางสาวกุลพิพิทย์ จันทร์บวย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรและอาหาร “3S” ความปลอดภัยทางอาหาร (Safety) ความมั่นคง (Security) และความยั่งยืนของทรัพยากรและนิเวศการเกษตร (Sustainability) โดยใช้มะม่วงหิมพานต์อุตรดิตถ์เป็นพืชต้นแบบ.

Continue Readingหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรและอาหาร “3S”

ข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation)

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2567.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางสุภัทรตรา สุขะ และนางสาววิไลภรณ์ อินนัน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage จัดโดยสถาบันอาหาร กรุงเทพฯ มีผู้ช่วยศาสตรจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี อ่านเปรื่อง เป็นวิทยากร.ภาพข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation)