การรับรองที่ได้รับ (Accredited Certification)

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

        ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และข้อกำหนด กฏระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ-0082

 

ใบรับรองระบบงาน

        ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ผ่านการรับรองความสามรถ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 ข้กำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ หมายเลขรับรองที่ ทอสอบ 1730