อำนาจหน้าที่และภารกิจ

อำนาจหน้าที่และภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

              มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

              มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
              1. แสวงหาความเจริญเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
              2. ผลิตบัญฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัญฑิตของประเทศ
              3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
              4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
              5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
              6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
              7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบการอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
              8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

บทบาทหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นองค์กรที่มีบทบาทสนับสนุนและดำเนินงานสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการใช้ศาสตร์องค์ความรู้ของทรัพยากรบุคลากร ทรัพยากรอาคาร เครื่องวิเคราะห์ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างคนและมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาด้านการเกษตรให้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการวางและสร้างรากฐานและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรเพื่อการประกอบอาชีพ รวมไปถึงเป็นหน่วยงานฟันเฟืองที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ในการเป็นหน่วยงานบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ ด้วย วทน. ที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจหลักทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนสอน ก้าวสู่หน่วยงานหลักของการขับเคลื่อนการบริการวิชาการด้วย วทน. ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในประเด็นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม             

ภารกิจและรูปแบบการให้บริการ
              ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ โดยผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 และข้อกำหนด กฎระเบียบและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ รับรองโดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ-0082 และเพื่อเป็นการรักษาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทางฝ่ายงานธุรกิจวิชาการ (ฝ่ายวิเคราะห์ทดสอบ) ได้ดำเนินการทวนสอบทางด้านระบบคุณภาพและด้านวิชาการ การตรวจติดตามคุณภายภายใน (Internal Audit) และเข้ารับการตรวจติดตามจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีละ 1 ครั้ง