การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


 • ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  โทรศัพท์ : 055-411096 ต่อ 1679
  Email : scicenter@uru.ac.th

  @142yhqfh