ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 กันยายน 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบ Onsite และออนไลน์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ชวลิต รักษาริกรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์
.
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 แนวทางการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพิจารณาการเบิกเงินค่าตอบแทนฯ และการระดมความคิด เรื่อง ทิศทางและแนวทางการบริหารของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
ภาพ : พงศธร มานิตย์
ข่าว : วัชระ มูลจันทร์
ศวท.มรอ