“ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” ให้การต้อนรับ “คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566💐✨
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมบุคลากรศูนย์วิทย์ฯ ให้การต้อนรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิดา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ชมภู รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข่าว : ภาณุมาส
ภาพ : พงศธร