ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปี 2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปี 2565 ของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู ประธานกรรมการฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค ฟองสินธุ์ กรรมการ, อาจารย์วาทิต วงษ์ดอกไม้ กรรมการ, นางสาวสาวิตรี สร้อยสุดสวาท กรรมการและเลขานุการ และนายสุธี อยู่ยิ้ม ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งในการตรวจประเมินประกอบด้วยตัวบ่งชี้ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
.
ภาพ : พงศธร มานิตย์
ข่าว : วัชระ มูลจันทร์