ศวท. เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ห้องปฏิบัติการกลุ่มความปลอดภัยในอาหารและกลุ่มคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
.
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ห้องปฏิบัติการกลุ่มความปลอดภัยในอาหารและกลุ่มคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.) ภายใต้ “โครงการศึกษาดูงานแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารด้านจุลชีววิทยาและเคมี” เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนในหน่วยงานให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการต่างๆ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ ชั้น 4 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
.
ภาพ/ข่าว : พงศธร