ลงพื้นที่รับการตรวจสอบกระบวนการผลิตฯ สับปะรดห้วยมุ่น GI (ญี่ปุ่น)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจสอบกระบวนการผลิตและศึกษาข้อเท็จจริงสินค้าสับปะรดห้วยมุ่น และร่วมต้อนรับ Mr.Daisuke Goto ,Mr.Yoshiro Nishimura (Intellectual Property Division) จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงประเทศญี่ปุ่น (MAFF) พร้อมหน่วยงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครอง GI ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลักดันสินค้า GI ไทย พร้อมบุกตลาดส่งออกญี่ปุ่นสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยและวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
.
.
ภาพ : นารีนารถ
ข่าว : พงศธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์