คณะผู้บริหารฯ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าโอทอปของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 4 ตุลาคม 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ คุณปัญญวัฒน์ เอกอิษวัตวิกุล Senior Quality Assurance Manager คุณศิริพร ภักดีไชยกุล Senior Manager – Commercial Fresh Food คุณเนตรทราย ลัคนานุวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณทัศนีย์ หาญชนะ Regional Merchandise Manager คุณวิไล ม่วงขาว Technical Field Specialist FV พร้อมด้วยบุคลากร ในการนี้ได้ทางคณะผู้บริหารฯ ได้ร่วมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าโอทอปของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
ข่าว : วัชระ มูลจันทร์
ภาพ : พงศธร มานิตย์