แสดงความยินดีกับบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรเนื่องในโอกาศ 
ผลการประเมินปฏิบัติราชการรอบที่ 1 “ระดับดีมาก” จำนวน 3 ท่าน
1.นางสุภัทรตรา สุขะ                ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
2.นางสาวสมใจ เขียวสดใส      ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
3.นายนิเวช เกิดก่อวงษ์            ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
 
เข้าบรรจุ “พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.)”
1.นายรัชพล เทพศิริ                 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
2.นางสาวสมใจ เขียวสดใส      ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร