แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการวิเคราะห์ทดสอบ และงานบริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน

    แบบสำรวจออนไลน์  l  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (PDF)

2. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

    แบบสำรวจออนไลน์  l  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (PDF)

3. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย

    แบบสำรวจออนไลน์  l  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (PDF)