เชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ชนิดตั้งโต๊ะระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2566

📌📌เชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ชนิดตั้งโต๊ะ
ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. – 16.30 น.
ณ อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อสอบถาม : นายรัชพล เทพศิริ โทร. 097-9203772