อบรมเกษตกรหลักสูตรการผลิตผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐานการผลิต GAP รุ่นที่ 5

วันที่ 7 เมษายน 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเกษตกรหลักสูตรการผลิตผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐานการผลิต GAP ตามโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร กิจกรรมหลักพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการผลิต กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) รุ่นที่ 5 ณ หอประชุมตลาดกลางผลไม้ตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอฯ
.
ภาพ : สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
ข่าว : วัชระ มูลจันทร์