หารือแนวทางการดำเนินการจัดทำโครงการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14065 : 2020 ณ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 19 ธันวาคม 2566
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าพบ ผศ.ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำโครงการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14065 : 2020 ณ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
.
ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี