หารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรและอาหาร “3S”

14 ธันวาคม 2566
คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำโดย นางสาวกุลพิพิทย์ จันทร์บวย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรและอาหาร “3S” ความปลอดภัยทางอาหาร (Safety) ความมั่นคง (Security) และความยั่งยืนของทรัพยากรและนิเวศการเกษตร (Sustainability) โดยใช้มะม่วงหิมพานต์อุตรดิตถ์เป็นพืชต้นแบบ
.