สรุปผลการดำเนินงาน

   1. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมายฯ
   2. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา OTOP ด้วย วทน. พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561-2564
   3. ผลการดำเนินงานที่ปรึกษาจัดทำคำขอ และการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
   4. ถ่านชีวภาพและถ่านดูดกลิ่น 3 in 1