ร่วมจัดแสดงผลงาน “งานวันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัด”งานวันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” และในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงานดังกล่าว โดยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้นำผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด “ขี้วัวทองคำ” ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล นำโดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในนามหัวหน้าโครงการ พร้อมนักวิชาการ ร่วมจัดแสดงผลงานที่ตอบโจทย์ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนยั่งยืน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ภาพ : พงศธร/รัชพล
ข่าว : ภาณุมาส