ประชุมรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567
 
      ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และ ดร.รดี ธนารักษ์
ประชุมรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มรอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี