ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567
 
       ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดประชุมผ่านระบบ E-Meeting ซึ่งสามารถลดจำนวนงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ถึง 944 บาท และช่วยลดการเกิดคาร์บอนไดออคไซต์ 4.692 kgCO2e ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี