คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลผลการประเมินระดับดีเด่น ภายใต้แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565

✨คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลผลการประเมินระดับดีเด่น🏆🥇
ภายใต้แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565
✨จาก 125 เครือข่าย มรอ. #อันดับ1 ใน 35 เครือข่ายที่ได้รับรางวัลระดับดีและดีแด่น
โดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง (ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี) เป็นผู้เข้ารับรางวัล ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบรี