ข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation)

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2567
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางสุภัทรตรา สุขะ และนางสาววิไลภรณ์ อินนัน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage จัดโดยสถาบันอาหาร กรุงเทพฯ มีผู้ช่วยศาสตรจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี อ่านเปรื่อง เป็นวิทยากร
.
ภาพข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี