การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

          ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ประเภทนิติบุคคล หมายเลขทะเบียน 3542 ปัจจุบันอยู่ในระดับ 2 และได้รับการขึ้นทะเบียนสาขาความเชี่ยวชาญ จำนวน 2 สาขา คือ สาขาอุตสาหกรรม (Industry Sector : IN) และสาขาการศึกษา (Education Sector : ED)

          ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา เพื่อขอขึ้นทะเบียนสาขาความเชี่ยวชาญ จำนวน 1 สาขา คือ สาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation Sector : RE)

ทั้งนี้บุคลากรที่ปรึกษา สามารถค้นหารายชื่อที่ปรึกษาหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา https://www.consultant.pdmo.go.th/index.php

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

– แบบฟอร์มประวัติบุคลากรที่ปรึกษา (สำหรับบุคลากรที่ปรึกษารายใหม่)
แบบกระดาษ : คลิก
แบบออนไลน์ : คลิก

– แบบฟอร์มขอเพิ่มเติมข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษา (สำหรับบุคลากรที่ปรึกษารายเก่า)

– แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษา (สำหรับบุคลากรที่ปรึกษารายเก่า)

แบบฟอร์มหนังสือรับรองผลงาน จากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การกำหนดจรรยาบรรณที่ปรึกษา วิธีการ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (ฉบับวันที่ 28 ก.ย. 64)

2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560

4.กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

5.ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การกำหนดจรรยาบรรณที่ปรึกษา วิธีการและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

6.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล พ.ศ. 2563