อบรมให้ความรู้ให้กับเกษตรกรในหัวข้อ “การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูไม้ผล (ทุเรียน/มะยงชิด) ตามปฏิทินการผลิตพืช”

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
.
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้ให้กับเกษตรกรในหัวข้อ “การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูไม้ผล (ทุเรียน/มะยงชิด) ตามปฏิทินการผลิตพืช” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
.
.
ภาพ : รัชพล เทพศิริ
ข่าว : พงศธร มานิตย์
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์